GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.

IČ:                   24265853

Sídlo:               Bělehradská 643/77, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198929

dále také jen „správce“ osobních údajů nebo „advokátní kancelář“

Vám tímto poskytuje informaci o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/3S (dále jen „Nařízení“).

Advokátní kancelář úvodem připomíná, že všichni její zaměstnanci a dále i spolupracující advokáti, jsou ze zákona vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby.

 Kontaktní údaje advokátní kanceláře, jako správce

Advokátní kancelář je možné kontaktovat následujícími způsoby:

  • písemně na adrese Bělehradská 643/77, 120 00 Praha 2
  • na e-mailové adrese: praha@aknespala.cz
  • telefonicky: + 420 224 914 326 -7

 Advokátní kancelář jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence je možné kontaktovat takto:

  • písemně na adrese Bělehradská 643/77, 120 00 Praha 2
  • na e-mailové adrese: praha@aknespala.cz

 Právní základ pro zpracování osobních údajů a účel zpracování

Bude-li advokátní kancelář ve smyslu Nařízení správcem osobních údajů, bude sdělené osobní údaje zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm) b) Nařízení, pro účely splnění Smlouvy o poskytování právní služby, jejíž smluvní stranou je klient nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, resp. potenciálního klienta (společně dále též „Klient“).

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Klienta, která vyplývá ze zmíněné smlouvy.

Advokátní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje také z důvodu splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Tyto povinnosti správci ukládají obecně závazné právní a stavovské předpisy ČAK.  Může se jednat o povinnosti podle zákona č.  85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, o povinnosti stanovené účetními a daňovými zákony, usnesením předsednictva ČAK č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb,  usnesením předsednictva ČAK č. 4/2006 Věstníku, o prohlášení advokáta o pravosti podpisu aj.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem a plnění zákonných povinností.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Klienta:

Jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa bydliště), datum narození, údaje spojené s plněním smluvního vztahu ( IČ, DIČ, adresa místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení) a další údaje, které Klient sdělí advokátní kanceláři pro účely poskytnutí právní služby.

Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů údajů (osobní údaje protistrany, svědků, zaměstnanců klienta apod.) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu (právní rozbor, žaloba atd.).

 Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, policie, různé správní úřady)
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Doba uchovávání klientského spisu, tj. včetně osobních údajů v něm uvedených, je stanovena ve stavovských advokátních předpisech a činí pět let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. Jiný právní předpis může stanovit dobu odlišnou, např. zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který v § 16 ukládá povinnost uchovávat povinné údaje a dokumenty po dobu 10 let po uskutečnění obchodu nebo po ukončení obchodního vztahu.

 Práva klienta

Klient má právo na přístup k osobním údajům. Toto právo znamená, že Klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit.

Klient má právo na výmaz osobních údajů. Toto právo představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce  v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Klient má právo na  přenositelnost údajů. Toto právo dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Další informace o zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje v listinné podobě, v elektronické podobě a neautomatizovaně.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení nezbavuje advokáta zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Vzor žádosti subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách České advokátní komory. (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18804)