Právní služby Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o.

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. poskytuje takřka úplné spektrum právních služeb v oblastech práva občanského, obchodního, trestního a správního. Provádíme analýzu právních dokumentů, sepisujeme smlouvy (kupní, darovací a jiné), zastupujeme ve sporných i nesporných řízeních u soudu.

Specializujeme se zejména na:

 • obhajobu v trestních věcech, zastoupení poškozeného v trestním řízení
 • zastupování ve správním řízení a správním soudnictví včetně řízení daňového a přestupkového zastupování v řízení před Ústavním soudem
 • zastupování v arbitrážních řízení
 • právo obchodních korporací (založení, změna, zrušení a zánik obchodních korporací)
 • obchodní závazkové vztahy
 • právo rodinné (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů k nezletilým dětem, úprava výživného)
 • právní vymáhání pohledávek
 • právní poradenství a sepis dokumentace v rámci úplatného (prodej) či bezúplatného (darovaní) převodu movitých i nemovitých věcí, či jejich pronájmu
 • vymáhání nároků ze způsobené škody a nemajetkové újmy
 • dědické právo a zastupování v dědickém řízení
 • právní poradenství v oblasti nakládání s majetkem státu
 • právní poradenství v oblasti týkající se společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
 • komunální právo
 • pracovní právo
 • autorské právo a právo mediální včetně profesionální PR podpory
 • ochranu osobnostních práva a dobrého jména právnických osob
 • uplatňování nároků poškozených vůči státu
 • právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)