Obchodní podmínky

Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o.,
se sídlem Vyšehradská 21, 128 00 Praha 2,
společnost zapsána v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, č. vložky 198929 (dále jen „Advokátní kancelář“),
ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
ve spojení s ustanovením § 1746 občanského zákoníku

I.
Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

1.1. Právní klientský vztah mezi klientem a Advokátní kanceláří vzniká zásadně uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb, a to ve formě Informace a plné moci, řádně vyplněné a podepsané klientem (na formuláři Informace) a řádně vyplněné a podepsané klientem i Advokátní kanceláří, resp. zmocněným advokátem (na formuláři plné moci)
1.2. Při poskytování právní služby většího rozsahu, zejména v oblasti dlouhodobého poskytování právních služeb (paušál), realizace projektů či právní správy majetku (obchodního závodu) se po dohodě s klientem uzavírá zvláštní smluvní dokument, obsahující konkrétní specifika klientského vztahu a specifické platební podmínky za právní službu.
1.3. Klientský vztah v rámci drobné právní služby je založen v okamžiku přijetí klienta zmocněným advokátem k osobnímu projednání nebo komunikaci prostřednictvím technických prostředků (telefon, fax, elektronická pošta, písemná komunikace).
1.4. Při vzniku klientského vztahu a v jeho průběhu má každý advokátní koncipient Advokátní kanceláře obecné zmocnění a právní postavení ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 zákona o advokacii jednat vůči klientovi v rozsahu právního postavení zmocněného advokáta, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak.
1.5. Právní klientský vztah mezi Advokátní kanceláří a klientem je sjednán s odkládací podmínkou vzniku takového právního vztahu od okamžiku úhrady sjednané zálohy klientem Advokátní kanceláři.

II.
Odměna za poskytování právních služeb

2.1. Advokátní kancelář poskytuje právní služby zásadně za úplatu ve smyslu vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění (advokátní tarif).
2.2. Vznik nároku na odměnu za poskytnutí právní služby je totožný se vznikem klientského vztahu.
2.3. Bezplatně nebo za sníženou sazbu lze právní službu poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu Advokátní kanceláře učiněného v písemné formě na formuláři Informace.
2.4. Pokud nestanoví výslovná písemná dohoda mezi Advokátní kanceláří a klientem jinak nebo klient neuzavře s Advokátní kanceláří Smlouvu o poskytování právní služby v podobě Informace, kde výslovně vezme na vědomí mimosmluvní odměnu Advokátní kanceláře dle advokátního tarifu, je právní služba poskytována ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 advokátního tarifu v sazbě hodinové, dle aktuálního ceníku Advokátní kanceláře, a to za každou započatou hodinu.
2.5. Pro specifikaci právních pojmů pro stanovení hodinové sazby dle předchozího odstavce se použijí přiměřeně ustanovení § 8 a § 10 advokátního tarifu.
2.6. K hodinové odměně Advokátní kanceláře se připočítává režijní paušál za každou hodinu právní služby dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, kde je výslovně stanovena jeho výše.
2.7. Za přiměřenou zálohu na odměnu za poskytování právních služeb a hotové výdaje Advokátní kanceláře se považuje 70% celkové odhadované odměny a hotových výdajů, a to po celou dobu klientského vztahu.
2.8. V případě smluvní i mimosmluvní odměny Advokátní kanceláře ve smyslu ust. § 3, § 4, § 6 a § 7 advokátního tarifu platí, že se odměna Advokátní kanceláře zvyšuje vždy o veškeré náklady řízení, které budou klientovi přiznány ve veškerých řízeních proti protistranám. Klient Advokátní kancelář zmocňuje k přijetí veškerých takových plateb na svůj účet.
2.9. Mimosmluvní odměnu lze zvýšit za podmínek dle ustanovení § 12 odst. 1 advokátního tarifu.

III.
Klientské prostředky

3.1. Zmocněný advokát v rámci poskytování právních služeb nakládá s klientskými prostředky. Klientskými prostředky se rozumí peněžité plnění, které zmocněný advokát na základě dispozice klienta, resp. protistrany za souhlasu klienta, přijímá do své úschovy (advokátní depozitum), aby je na základě splnění smluvních podmínek vyplatil.
3.2. Advokátním depozitem akreditivním či inkasním se rozumí přijetí či vydání klientských prostředků na základě předložení listiny či listin se stanoveným obsahem, a to dle dispozice klienta na základě konkrétního smluvního ujednání během klientského vztahu. Zmocněný advokát je vázán dispozicí klienta a konkrétním smluvním ujednáním i v případě zániku klientského vztahu a plnění je povinen poskytnout, či přijmout a poskytnout dle smluvního ujednání.
3.3. Na režim advokátního depozita akreditivního či inkasního se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku ohledně smluv o otevření akreditivu a o inkasu.
3.4. Za právní službu dle odst. 3.2. a 3.3. náleží Advokátní kanceláří odměna ve výši 1% objemu přijatých a vyplacených klientských prostředků, nestanoví-li konkrétní dohoda mezi klientem a Advokátní kanceláří jinak.
3.5. Veškeré přírůstky klientských prostředků v advokátním depozitu náleží Advokátní kanceláři, jakožto paušální náhrada hotových výdajů za poskytnutí právní služby ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 věta prvá advokátního tarifu.
3.6. Advokátním depozitem správcovským se rozumí převzetí klientských prostředků jménem a na účet Advokátní kanceláře a soustavné nakládání s nimi dle dispozic klienta, zejména za účelem optimalizace výnosu či zajištění klientských plateb.
3.7. Za právní službu dle odst. 3.6. náleží Advokátní kanceláři odměna ve výši 10% výnosu klientských prostředků v případě optimalizace výnosu a 1% z objemu příjmů klientských prostředků na účet zmocněného advokáta, v případě zajišťování plateb. V případě kombinace obou základních účelů se odměna Advokátní kanceláře stanoví poměrně.
3.8. Klientské prostředky zmocněný advokát spravuje na kontě v bance či podobném ústavu, a to odděleně od ostatních prostředků Advokátní kanceláře.
3.9. Zmocněný advokát je oprávněn nakládat s klientskými prostředky výlučně dle písemných dispozic klienta označených vzestupnou číselnou řadou. Obsahem označení dispozice je její číslo, předmět dispozice s odkazem na Smlouvu o právní službě a konkrétní smluvní ujednání, datum, hodina a podpis klienta, a dále datum a hodina doručení dispozice zmocněnému advokátovi a jeho podpis. Nestanoví-li klient jinak, je zmocněný advokát povinen dispozici splnit do jednoho dne od jejího převzetí.
3.10. Zmocněný advokát je oprávněn použít k administrativně účetním úkonům při nakládání s klientskými prostředky třetí osobu. Odpovídá však za škodu touto osobou případně klientovi způsobenou.
3.11. Režim advokátního depozita se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění a Usnesením představenstva České advokátní komory č. 6 ze dne 28. června 2004 a Usnesením představenstva České advokátní komory č. 7 ze dne 28. června 2004.

IV.
Platební podmínky

4.1. Veškeré platby mezi klientem a Advokátní kanceláří, resp. zmocněným advokátem, přesahující jednorázově částku 100.000,- Kč, probíhají zásadně bezhotovostní formou na bankovní účet.
4.2. Odměna Advokátní kanceláře a její hotové výdaje jsou hrazeny na základě faktury se splatností 10 dnů.
4.3. Za splnění platby ve prospěch Advokátní kanceláře se považuje připsání příslušné částky na účet Advokátní kanceláře.

V.
Ukončení klientského vztahu

5.1. Ukončení klientského vztahu na základě Smlouvy o poskytování právních služeb ze subjektivních důvodů (na základě právního úkonu) je možné pouze písemnou dohodou, písemným odvoláním plné moci ze strany klienta nebo písemným vypovězením plné moci ze strany Advokátní kanceláře, resp. zmocněného advokáta klientovi.
5.2. Při výkonu dle předchozího odstavce může Advokátní kancelář zastoupit výhradně jednatel společnosti.
5.3. V případě prodlení s placením závěrečného vyúčtování odměny Advokátní kanceláře a jejích hotových výdajů při skončení klientského vztahu činí smluvně sankční příslušenství pohledávky 20% p.a.

VI.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1. Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., v platném znění, je pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz).
6.2. Klientem-spotřebitelem se pro tento případ rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

VII.
Účinnost

7.1. Tyto Obchodní podmínky Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o., přejímají Všeobecné obchodní podmínky advokátů společné advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol. ze dne 1. dubna 2010 a Všeobecné obchodní podmínky Advokátní kanceláře Pejchal & Nespala, s.r.o. ze dne 15. října 2012, Všeobecné obchodní podmínky Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o. ze dne 5. prosince 2012 a Obchodní podmínky Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o. ze dne 1.1.2014.
7.2. Tyto Obchodní podmínky se vydávají s účinností ode dne 1. března 2016 na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. března 2016

JUDr. Marek Nespala, v.r.
advokát,
jednatel a generální ředitel